Privatlivspolitik

 Vi sætter beskyttelsen af dit privatliv højt, det er derfor vigtigt for os, at vi beskytter og behandler dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt.  

 

Vores ydelser 

Hjælp Til Gæld er et rådgivningsfirma, der tilbyder rådgivning om gæld, forhandling af akkordaftaler med kreditorer og ansøgninger om gældssaneringer. 

 Som kunde hos Hjælp Til Gæld er du omfattet af reglerne om beskyttelse af behandling af personoplysninger. Hjælp Til Gæld (nedenfor også benævnt som ”vi” eller ”os”) er i henhold til lovgivningen ansvarlig (dataansvarlig) for de personoplysninger, vi behandler om dig som kunde. Hjælp Til Gæld ApS (CVR-nummer: 27086314), Slotsgade 35.1, 3400 Hillerød. Tlf.: 60 200 999. 

 For at kunne rådgive dig bedst muligt og sikre dig de bedste løsninger for din gældssituation registrerer vi og bruger oplysninger om dig (personoplysninger). Med denne information skal vi oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger, som vi foretager, jf. gældende lovgivning. Vi registrerer og bruger personoplysninger, når: 

  

 • du indtaster dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside 
 • du beder os om en sagsvurdering, dette er jf. persondataforordningens art. 6.1(b)  
 • du ønsker opstart af samarbejde og giver os samtykke til at bruge dine personoplysninger, dette er jf. persondataforordningens art. 6.1(a). Samtykke giver du os ved accept af vores forretningsbetingelsersom du modtager ved sagens opstart 

 

Indsamling af personoplysninger 

Kontakt via hjemmeside 

Når du kontakter os via vores hjemmeside oplyser du dit navn, dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af din gældssituation. Ønsker du efter dialog med en af vores gældsrådgivere en konkret sagsvurdering vil vi anmode dig om yderligere oplysninger (se næste afsnit). Ønsker du ikke en sagsvurdering eller vurderer vores gældsrådgiver at vi ikke kan hjælpe dig, så slettes dine personoplysninger efter 30 dage. 

 Sagsvurdering 

For at kunne hjælpe dig med din gældssituation og vurdere, hvad du har af muligheder for at blive gældfri, kræves der ved en sagsvurdering visse oplysninger fra dig. Oplysningerne bruges til at beregne din betalingsevne og sammenholde denne med din gældssituation.  

 Du skal oplyse os om: 

 

 • dit husstandsbudget (indtægter/udgifter/lønsedler) 
 • dine skatteforhold (årsopgørelse og forskudsopgørelse) 
 • dine gældsposter (kreditor, restgæld og årstal for gældens stiftelse) 
 • dine aktiver, som ligger ud over normalt indbo (f.eks. bil, ejerbolig m.m.) 

 

I tillæg til ovenstående kan du blive spurgt om pensions-, forsikrings- og arveforhold, da dette er væsentligt i forhold til at kunne opnå gældssanering. 

 Opstarter vi ikke et samarbejde, gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder; dette såfremt du måtte vende tilbage for at modtage vores hjælp. Efter 6 måneder sletter vi dine oplysninger. 

 

Opstart af samarbejde 

Hvis vi i forlængelse af sagsvurderingen bliver enige om et samarbejde, vil der kræves nogle yderligere personoplysninger for at vi kan løse din gældssag. Ved sagens opstart indhenter vi restgældsoplysninger fra dine kreditorer. Herved skriver vi til dem på mail og meddeler, at vi arbejder for en løsning på din sag. For at vi kan indhente de nødvendige oplysninger om din restgæld, dine budgetforhold og aktiver, skal du oplyse Hjælp Til Gæld om: 

 

 • dit navn, din adresse og oplysning om andre personer i husstanden 
 • dit CPR-nr. 
 • ref.nr. for dine gældsposter (kontonummer, kundenummer, sagsnummer etc.) 
 • evt. kopi af legitimation (f.eks. pas) 

 I tillæg til ovenstående kan du blive bedt om adgang til din skattemappe, da dette er væsentligt for at gøre status over dine aktiver. 

 Følsomme oplysninger  

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Skulle det blive nødvendigt at registrere følsomme personoplysninger, sker det kun efter yderligere eksplicit samtykke fra dig, jf. persondataforordningens art. 9.2(a). Følsomme personoplysninger kan f.eks. være oplysninger om fagforeningsmedlemskaber og om helbred. 

 

Modtagere af dine personoplysninger 

Alle medarbejdere hos Hjælp Til Gæld, der har adgang til dine personoplysninger, er pålagt fortrolighedsaftaler.   

 For at vi kan forhandle en samlet løsning  din gæld, vil alle kreditorer under sagsforløbet modtage informationer om de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Oplysninger, som deles med kreditorerne, fremsendes først, efter at du har haft dem til gennemsyn. 

 I forbindelse med hosting og support overfører vi dine personoplysninger til databehandlere. Hjælp Til Gælds primære databehandler er Unik System Design A/SVi har som dataansvarlig indgået lovpligtige skriftlige aftaler med databehandleren. Herved sikres fortrolighed og den fornødne sikkerhed for behandlingen af dine personoplysninger. 

 I visse tilfælde kan vi af lovgivningsmæssige hensyn blive pålagt at udlevere dine personoplysninger. Her kan som eksempel nævnes forebyggelse af bedrageri, hvidvask eller andre strafbare forhold. 

 Dine personoplysninger anvendes aldrig til brug for markedsføring. 

 

Indsigt i de indsamlede personoplysninger 

Du kan til enhver tid anmode Hjælp Til Gæld om en fuld indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Vi vil her besvare din anmodning hurtigst muligt, dog således, at du senest har svar inden for 14 dage. 

 Berigtigelse af indsamlede oplysninger 

Såfremt du erfarer, at de personoplysninger, Hjælp Til Gæld har registreret om dig, er forkerte, har du til enhver tid ret til at  dem korrigeret.  

 

Tidsbegrænsning for opbevaring af oplysninger 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i disse vilkår. 

 Når vores samarbejde ophører, vil du ved sagens afslutning i forhold til akkordaftaler modtage relevant dokumentation for indgåede aftaler med kreditorer. Har vi hjulpet dig med at søge gældssanering, vil du modtage kopi af ansøgning m.m.  

 For at kunne hjælpe dig ved efterfølgende spørgsmål opbevarer Hjælp Til Gæld dine personoplysninger i en periode. Dette gælder også for at kunne opfylde lovgivningenVi sletter dine persondata når vi ikke længere har brug for dem.  

 Af hensyn til bogføringsloven skal visse data gemmes i minimum 5 år.  

 Vise data gemmes op til 10 år af hensyn til evt. tvister og for dokumentation kreditoraftaler, vores rådgivning af dig m.m. Senest 10 år efter ophøret af vores samarbejde slettes alle dine persondata. 

 Du kan altid anmode om, at dine personoplysninger slettes med øjeblikkelig virkning.  

 

Sikkerhed 

Dine personoplysninger behandles og opbevares i henhold til gældende lovgivning. Fysiske sagsmapper opbevares i aflåste arkivskabe, og elektroniske oplysninger er placeret bag firewalls for at undgå uautoriseret adgang.  

 Transmission via e-mail 

Alle mails som indeholder persondata sendes krypteret. Vi anvender kryptering på transportlaget (TLS). Hvis dine modtageforhold tillader det, så kan vi bruge end-to-end kryptering.   

 

Tilbagekaldelse af samtykke – sletning af oplysninger 

Som beskrevet ovenfor er vores behandling af dine personoplysninger nødvendig for at kunne arbejde for en løsning af din sag. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil det dog betyde, at vi må afslutte vores samarbejde.  

 Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, sletter Hjælp Til Gæld alle registrerede oplysninger. Hvis ikke vi længere har et formal med at gemme dem, så slettes de hurtigst muligt efter din anmodning. 

 

 

Ret til dataoverførsel 

Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at få dine personoplysninger udleveret, således at de kan overføres til en anden dataansvarlig. 

 

Gældende lovgivning 

Hjælp Til Gæld indestår for at overholde gældende lovgivning inden for behandlingen af personoplysninger. Reglerne er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 (persondataforordningen).  

 

Kontaktoplysninger 

Du kan kontakte Hjælp Til Gæld i henhold til disse vilkår på info@hjaelptilgaeld.dk eller telefon 60 200 999. 

 

Klageadgang 

Vil du klage over vores håndtering af dine personoplysninger, skal dette ske til:  

Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk