GÆLDSSANERING UNDER KONKURS

KONKURSLOVENS § 197 a

Gældssanering i konkurs. Der gælder en særlig og mere lempelig regel for gældssanering, såfremt ansøgningen vedrører gæld i forbindelse med konkurs. Her stilles der ikke de samme krav til at være økonomisk afklaret, som der gør i de almindelige gældssaneringssager udenfor konkurs. Det er eks. ikke nødvendigt at være i fast job, eller have afklarede boligforhold.

Det er en forudsætning for anvendelsen af konkurslovens § 197 a, at gældssaneringen knytter sig til en sag, som udspringer af en konkursbehandling.

Såfremt en skyldner skal omfattes af reglerne i § 197 a, skal den væsentligste del af gælden, herunder også kautionsforpligtelser, stamme fra erhvervsmæssig virksomhed. Hvor stor en andel af gælden, som skal være erhvervsmæssig, og herved kan betegnes som væsentlig, beror på en konkret vurdering.

Skyldner skal for opnåelse af gældssanering jf. konkurslovens § 197, kunne godtgøre at han ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Hertil skal det kunne antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af hans økonomiske forhold. Skyldner skal herved kunne bevise, at han er kvalificeret insolvent.

Udgangspunktet for vurdering af, om skyldner er kvalificeret insolvent, er husstandsbudgettet og den beregnede betalingsevne sammenholdt med den gæld, som skal indgå i gældssaneringen. Herved skal skyldner kunne godtgøre, at han ikke er i stand til at afvikle sin gæld med renter indenfor rimelig tid.

Konkursbehandling

Hovedanvendelsesområdet for KL § 197 a, er for sager, der udspringer af en konkursbehandling. For at undgå uforsvarlig gældsætning eller egentlig konkursrytteri fandt Konkursrådet det afgørende, at virksomheden bliver afviklet på en forsvarlig og betryggende måde, således at der kan ske en nøje gennemgang af skyldners virksomhed og forretningsførelse. En sådan afvikling skal ske via konkursbehandling  jf. Betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering , s. 380 (bet. 1449). Ligeledes jf. konkurslovens § 197 a, stk. 2,

Der skal være afsagt et konkursdekret. Det er ikke en betingelse, at konkursbehandlingen omfatter skyldner personligt, det kan også være hans ægtefælle eller et selskab, som skyldner eller dennes ægtefælle ejer.

Indledning, behandling og kendelse

Fristen for indgivelse af begæringen om gældssanering udløber som udgangspunkt, dagen før den afsluttende skiftesamling annonceres i Statstidende. Der kan dog være en snæver mulighed for indledning af en gældssaneringssag, til trods for at begæringen indgives senere.

Kendelse afsiges som udgangspunkt først, når konkursboet afsluttes (jf. KL § 143) eller i forbindelse med skifterettens stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning (jf. KL § 151). Der kan dog under særlige omstændigheder, afsiges kendelse på et tidligere tidspunkt, og mens boet fortsat verserer. Anvendelsen af af denne regel forudsætter, at forholdene i boet er betryggende oplyst og anvendes f.eks. ved langvarig bobehandling.

Hvor ægtefæller får behandlet ansøgninger om gældssanering på samme tidspunkt, og de på kendelsestidspunktet har fælles husstand – og der herved skal udarbejdes et fælles husstandsbudget – vil der være tale om dobbeltsaneringssager (bet. nr. 1449 s. 494). Sådanne sager behandles begge efter KL § 197 a. Herved vil en ægtefælle, hvis gæld i sig selv burde behandles efter reglerne udenfor konkurs, medtages under de samme regler, som gælder for skyldner, der behandles under konkurs.

RÅDGIVNINGSMØDE

Er du begæret personligt konkurs? Eller hæfter du personligt for en virksomhed under konkurs? Ønsker du at vide mere og få afklaret din muligheder, så kan vores ”rådgivningsmøde om personlig konkurs” være løsningen.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!