Hvad er en frivillig gældsordning – akkordaftale

En frivillig ordning kan bestå i nedskrivning af den håbløse gæld, nedsættelse eller bortfald af rentetilskrivning m.m. En frivillig aftale benævnes ofte en ”akkordaftale” eller en”frivillig akkord”.

Personer, der søger frivillig akkord, kan være skyldnere, der ikke opfylder betingelserne for gældssanering, men dog har både betalingsevne og betalingsvilje at tilbyde kreditorerne. En frivillig akkordaftale indgås som en aftale mellem parterne, her ved aftale mellem skyldner og kreditorerne. En gældsordning består ofte af en akkord(nedskrivning af gæld og/eller rentetilskrivning) og moratorium (udsættelse af betalingen).

En frivillig gældsordning er kun bindende for de kreditorer, som har tiltrådt den, og den behøver således ikke omfatte alle kreditorer. Manglende tilslutning fra kreditorer vil dog betyde risiko for individualforfølgning (inkasso, fogedret etc.) – og dermed risiko for, at den frivillige gældsordning ikke kan overholdes af skyldner, hvorved der ikke er udsigt til at blive gældfri i forhold til den samlede gæld. Indgår skyldner en samlet aftale med alle kreditorer, vil skyldner ikke kunne individualforfølges, da tilsluttede kreditorer har forbud mod dette, så længe skyldner overholder den indgåede aftale.

Misligholdes aftalen væsentligt af skyldneren, er kreditorerne ikke længere bundet og vil herved kunne se sig fyldestgjort for deres oprindelige, fulde tilgodehavende.Væsentlig misligholdelse vil være manglende betaling af aftalte ydelser, formentlig dog ikke en enkelt delbetaling, medmindreder foreligger aftale om dette.

Væsentlig misligholdelse vil også være bristede forudsætninger om lighedsprincippet, hvor fordringshavere skal behandles lige, med mindre de samtykker i en mindre gunstig behandling (jf. konkurslovens §10 c), fra ikke-deltagende kreditorers individualforfølgning (såfremt dette har været en del af aftalen), eller hvis skyldner har handlet illoyalt ved f.eks. at holde aktiver skjult.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!