Forretningsbetingelser

Rådgivning om uoverskuelig gæld

hjaelp til gaeld kvinde skriver noter

1. Vores virke

Vi er specialister og arbejder kun med uoverskuelig gæld. Vi påtager os ikke en opgave, med mindre den ligger inden for vores kompetencer og juridiske forretningsområder. 

Hos Hjælp Til Gæld bestræber vi os på at give dig den bedst mulige service og rådgivning. For at kunne det er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden. Vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske termer. Det er dog ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget. 

Hjælp Til Gæld yder dig juridisk rådgivning med henblik på, at du kan blive gældfri hurtigst muligt og for lavest mulige økonomiske omkostninger. 

Vi arbejder altid grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad dine berettigede krav som kunde tilsiger. 

Vi er din rådgiver og varetager udelukkende dine interesser, så længe de ikke strider mod gældende lovgivning. Vi er forpligtede til at iagttage diskretion og håndterer dine personoplysninger i henhold til lovgivningen om persondata. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata under pkt. 13. 

At vi er din rådgiver, betyder, at vi ikke uden din orientering og accept påtager os din sag, hvis vi i forvejen varetager opgaver fra andre af dine nærtstående eller tidligere nærtstående. Dette gælder typisk andre familiemedlemmer og tidligere samlevere og ægtefæller. 

Vi arbejder udelukkende ud fra det salær, vi har aftalt med dig. Vi honoreres ikke ud fra de besparelser, vores arbejde medfører for nedskrivning af din gæld eller dine besparede fremtidige renteudgifter. Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi modtager ingen form for provision eller rabatter. 

Vi sætter moral, etik og god skik for juridisk rådgivning højt. Såfremt vi måtte få mistanke om, at din anmodning om vores hjælp har til formål at misbruge vores rådgivning til at fremme strafbare handlinger, herunder bringe aktiver i kreditorly (skjule dine værdier for kreditorerne), påtager vi os ikke opgaven. 

Hjælp Til Gæld driver ikke advokatvirksomhed og omfattes ikke af reglerne for sådan virksomhed. Hjælp Til Gæld er underlagt loven om juridisk rådgivning, hvor der føres tilsyn af Forbrugerombudsmanden. 

1.1 Her rådgiver vi ikke  

Har du behov for rådgivning om skattemæssige aspekter, virksomhedsdrift eller regnskaber, henvises du til Skattestyrelsen eller en revisor. Har du behov for rådgivning om omlægning af lån eller finansiering, henvises du til relevant lånerådgiver i bank eller realkreditinstitut. 

2. Uddannelsesmæssig baggrund 

Hjælp Til Gæld er en højt specialiseret virksomhed, der fokuserer på at varetage dine muligheder for at blive gældfri.  

Din sag hos Hjælp Til Gæld varetages af en gældsrådgiver. Gældsrådgiveren, som har ansvaret for din sag, er jurist med en kombination af økonomisk uddannelse på universitetsniveau. Vores sagsansvarlige gældsrådgivere er enten uddannet cand.jur. og HD eller cand.merc.jur. 

Administrativt arbejde på din sag kan efter instruks og tilsyn fra din gældsrådgiver varetages af en advokatsekretær, juridisk assistent eller jurastuderende. 

3. Ansvar 

Hjælp Til Gæld er kun ansvarlig over for dig som kunde for dine direkte og dokumenterbare tab. 

Hjælp Til Gæld og dets medarbejdere er ikke ansvarlig for dine evt. tab fra tredjemand.  

Hjælp Til Gæld og dets medarbejdere er ikke ansvarlig for dine indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. 

Hjælp Til Gælds ansvar er til enhver tid begrænset til de summer, som er anført under forsikringssummer, jf. pkt. 4. 

4. Ansvarsforsikring 

Hjælp Til Gæld har en professionel rådgiver-ansvarsforsikring. Den tegnede forsikring indebærer som udgangspunkt, at et evt. erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af vores fejl og mangler i vores rådgivning af dig, kan dækkes af Lloyd’s Insurance Company SA att. Ryan Specialty Group Denmark A/S, Strandvejen 125, 2900 Hellerup.

Den maksimale forsikringssum er 3 mio. kr. pr. år.  Dog begrænset til 1,5 mio. kr. pr. skade.

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne her.

5. Fortrolighed 

Alle oplysninger, du afgiver til Hjælp Til gæld, og alle oplysninger, vi efter samtykke fra dig indhenter på dine vegne hos myndigheder og kreditorer, behandler vi med fortrolighed. 

Alle medarbejdere hos Hjælp Til Gæld er underlagt tavshedspligt. 

6. Vores rådgivning 

Vi har aftalt at rådgive dig til gældfrihed. Som udgangspunkt vil vores gældsrådgivning omfatte dine muligheder for at opnå gældssanering via skifteretten, eftergivelse af din offentlige gæld som ligger til inddrivelse ved Gældsstyrelsen eller en forhandling om frivillig gældsordning med dine kreditorer. En frivillig gældsordning benævnes ofte som en ”akkordaftale” eller en ”frivillig akkord”.

Hvilken gældsløsning der er den rette for dig, drøfter vi i fællesskab. Den valgte løsning træffes ud fra dine ønsker og med afsæt i, hvad vores erfaringer og lovgivningen giver af muligheder.

Ud over dine muligheder for at blive gældfri kan vi bl.a. rådgive dig i din risiko for rykkerskrivelser, inkasso, fogedret, lønindeholdelse, udlæg samt tvangsauktioner.

6.1 Gældssanering 

Er din gældssituation håbløs, kan løsningen for at blive gældfri være gældssanering. Reglerne fremgår af konkurslovens kapitel 25-29. De overordnede forudsætninger for, at du kan blive gældfri via gældssanering, er, at du kan godtgøre, at du ikke er i stand til – og inden for de nærmeste år – ingen udsigt har til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. Samtidig gælder, at det må antages, at gældssaneringen vil føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.  

Når du opnår kendelse om gældssanering i skifteretten, vil du typisk være gældfri inden for 3 til 5 år. Reglerne om gældssanering er omfattende, og betingelserne for at opnå kendelse kan være komplicerede. Vi rådgiver dig grundigt om dine muligheder. 

6.2 Eftergivelse af gæld til det offentlige

Er din betalingsevne ikke stor nok til at du kan afvikle din offentlige gæld, og kan du godtgøre at du ikke er i stand til inden for de nærmeste år at kunne afvikle gælden, så kan du efter reglerne i gældsinddrivelsesloven søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Eftergivelsen kan være helt bortfald af gælden eller en nedsættelse af gælden som således afdrages rentefrit over en årrække. Vi rådgiver dig om dine muligheder, herunder din risiko for lønindeholdelse, udlæg og tvangssalg.

Eftergivelse eller delvis eftergivelse betyder du som udgangspunkt vil være gældfri indenfor 5 år.

6.3 Frivillig gældsordning (akkord) 

En frivillig gældsordning består af forhandling med dine kreditorer om nedskrivning af din håbløse gæld, nedsættelse eller bortfald af rentetilskrivning m.m. Herved indgår vi aftaler med kreditorerne om en løbende betaling, ud fra hvad du har råd til at betale (din betalingsevne). Løbetiden for, at du er gældfri, vil typisk være 5-10 år.  

Personer, der søger frivillig gældsordning, vil ofte være skyldnere, der ikke opfylder betingelserne for gældssanering, men dog har både betalingsevne og betalingsvilje at tilbyde kreditorerne. 

7. Priser for vores ydelser  

Som kunde hos Hjælp Til Gæld kan du være helt tryg ved vores priser/salær. Vi opstarter ikke din sag, uden at vi har indgået en aftale om, hvilke ydelser og til hvilken pris der skal leveres.  

Vores aftale bekræfter vi skriftligt i en opstartsmail, som du modtager. 

Den faste pris er bindende for dig og for os. Har du ved sagens indledning afgivet utilstrækkelige eller urigtige oplysninger, kan vi i særlige tilfælde tilbagekalde vores tilbud. Herefter kan vi fortsætte sagen efter fornyet tilbud. 

8. Betalingsbetingelser 

Hjælp Til Gæld arbejder forudbetalt. Den aftalte betalingsmåde fremgår af din opstartsmail. 

9. Behandling af dine persondata 

Du godkender og bekræfter, at du sammen med disse forretningsvilkår har modtaget oplysninger om Hjælp Til Gælds privatlivspolitik. Oplysningerne er givet i særskilt skrivelse. De til enhver tid gældende vilkår kan læses her.

10. Varsling 

Hjælp Til Gæld forbeholder sig ret til at ændre vilkår og priser med 30 dages varsel til udløb af en måned. Ved væsentlige ændringer vil du blive varslet direkte skriftligt via e-mail eller brev. Væsentlige ændringer er ændringer i pris eller ydelser, som er til ugunst for dig. Mindre ændringer samt ændringer, der er til fordel for dig, kan gennemføres uden varsling. De til enhver tid gældende vilkår fremgår altid af www.hjaelptilgaeld.dk    

11. Din opsigelse af aftalen 

Aftalen kan af dig opsiges med 30 dages varsel til udløb af en måned. Opsiger du aftalen, fremsender Hjælp Til Gæld dig det materiale, som må være nyttigt for, at du selv eller andre kan arbejde videre med sagen. 

12. Vores opsigelse af aftalen 

Aftalen kan opsiges af Hjælp Til Gæld med 3 måneders varsel. Opsiger vi aftalen, fremsender vi dig det materiale, som måtte være nyttigt for, at du selv eller andre kan arbejde videre med sagen. 

13. Misligeholdelse 

13.1 Hjælp til gælds misligholdelse 

Gør Hjælp Til Gæld sig skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen, eller gør vi os skyldige i en sådan adfærd, at vi ikke kan fortsætte som din rådgiver, er du berettiget til straks at opsige samarbejdet. Som eksempler kan nævnes vores konkurs, anden alvorlig økonomisk usikkerhed eller vores svigtende juridiske forudsætninger for løsningen af din sag. 

13.2 Din misligholdelse 

Gør du dig skyldig i væsentlig misligholdelse af aftalen, eller gør du dig skyldig i en sådan en adfærd, at vi ikke kan fortsætte som din rådgiver, er vi berettiget til straks at opsige samarbejdet.  

 Din væsentlige misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til: 

  • Din manglende eller forsinkede betalinger til Hjælp Til Gæld 
  • Din manglende eller forsinkede betalinger til dine kreditorer, hvad angår aftaler Hjælp Til Gæld har indgået med dem efter opstart af din sag. 
  • Din opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved sagens indledning samt undladelse af at opdatere dine oplysninger. 
  • Din overtrædelse af uskrevne regler og grænser for takt og tone, rimelig adfærd og god opførsel.  
  • Dine bevidste fortielser og videregivne usandheder, som har betydning for løsningen af din sag. 
  • Din manglende efterlevelse af vores anbefalinger, som har betydning for løsningen af din sag. 

14. Tvister og lovvalg 

Enhver tvist skal forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan sagen indbringes for byretten på det sted, hvor du bor, eller i henhold til retsplejelovens regler om værneting. Aftalen er underlagt dansk lovgivning. 

15. Klageadgang 

Vil du klage over vores rådgivning og leverede ydelser, kan du sende din klage til ejerne af Hjælp Til Gæld: 

Hjælp Til Gæld ApS, Slotsgade 35.1., 3400 Hillerød. reklamation@hjaelptilgaeld.dk  

Er du ikke tilfreds med løsningen af din klage, kan den indbringes for:  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.forbrug.dk