LOVPLIGTIG ANSVARSFORSIKRING

Hjælp Til Gæld har en professionel rådgiver-ansvarsforsikring. Den tegnede forsikring indebærer som udgangspunkt, at et evt. erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af vores fejl og mangler i vores rådgivning af dig, kan dækkes af RSG Denmark A/S, Ny Kongensgade 4, 1472 København K, CVR-nr. 32470742. 

 Den maksimale forsikringssum er 3.000.000 kr. Dog begrænset til 1.500.000 kr. pr. skade.Vi skal tillige oplyse, at der i dette forsikringsår (eller tidligere) ikke er rejst krav mod Hjælp Til Gæld. 

 Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke dækker erstatningskrav, der udspringer af eller står i forbindelse med:  

 

  • Afgivelse af garanti om opnåelse af specifikke rente- eller investeringsafkast og/eller besparelser.  
  • En finansiel institutions og/eller virksomheds (herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab) konkurs, insolvens eller betalingsstandsning.  
  • Tilbagebetaling af midler opkrævet af sikrede, ud over hvad der måtte være dækket af garantiforsikringen.  
  • Krav rejst af en finansiel institution og/eller virksomhed, herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab. 
  • Følgende aktiviteter udøvet af sikrede: bankvirksomhed, kreditgivning, kapitalforvaltning, administration af pensionsordninger, udarbejdelse og/eller rådgivning om investeringsprospekter.  
  • Driftstab, avancetab, tab af kunder eller andre indirekte tab.  
  • Arbejde udført af underleverandører til sikrede, herunder eksterne konsulenter o.l., medmindre policen er påtegnet herom.