Skip to main content

LOVPLIGTIG ANSVARSFORSIKRING

Hjælp Til Gæld har en professionel rådgiver-ansvarsforsikring. Den tegnede forsikring indebærer som udgangspunkt, at et evt. erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af vores fejl og mangler i vores rådgivning af dig, kan dækkes af Lloyd’s Insurance Company SA att. Ryan Specialty Group Denmark A/S, Strandvejen 125, 2900 Hellerup.

Den maksimale forsikringssum er 3 mio. kr. pr. år.  Dog begrænset til 1,5 mio. kr. pr. skade. Vi skal tillige oplyse, at der i dette eller tidligere forsikringsår ikke er rejst krav mod Hjælp Til Gæld.

Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke dækker erstatningskrav, der udspringer af eller står i forbindelse med:   

  • Afgivelse af garanti om opnåelse af specifikke rente- eller investeringsafkast og/eller besparelser.  
  • En finansiel institutions og/eller virksomheds (herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab) konkurs, insolvens eller betalingsstandsning.  
  • Tilbagebetaling af midler opkrævet af sikrede, ud over hvad der måtte være dækket af garantiforsikringen.  
  • Krav rejst af en finansiel institution og/eller virksomhed, herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab. 
  • Følgende aktiviteter udøvet af sikrede: bankvirksomhed, kreditgivning, kapitalforvaltning, administration af pensionsordninger, udarbejdelse og/eller rådgivning om investeringsprospekter.  
  • Driftstab, avancetab, tab af kunder eller andre indirekte tab.  
  • Arbejde udført af underleverandører til sikrede, herunder eksterne konsulenter o.l.