LOVPLIGTIG ANSVARSFORSIKRING

Hjælp Til Gæld har en professionel rådgiver-ansvarsforsikring. Den tegnede forsikring indebærer som udgangspunkt, at et evt. erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af vores fejl og mangler i vores rådgivning af dig, kan dækkes af RSG Denmark A/S, Ny Kongensgade 4, 1472 København K, CVR-nr. 32470742. 

 Den maksimale forsikringssum er 3.000.000 kr. Dog begrænset til 1.500.000 kr. pr. skade.Vi skal tillige oplyse, at der i dette forsikringsår (eller tidligere år) ikke er rejst krav mod Hjælp Til Gæld. 

 Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke dækker erstatningskrav, der udspringer af eller står i forbindelse med:   

  • Afgivelse af garanti om opnåelse af specifikke rente- eller investeringsafkast og/eller besparelser.  
  • En finansiel institutions og/eller virksomheds (herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab) konkurs, insolvens eller betalingsstandsning.  
  • Tilbagebetaling af midler opkrævet af sikrede, ud over hvad der måtte være dækket af garantiforsikringen.  
  • Krav rejst af en finansiel institution og/eller virksomhed, herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab. 
  • Følgende aktiviteter udøvet af sikrede: bankvirksomhed, kreditgivning, kapitalforvaltning, administration af pensionsordninger, udarbejdelse og/eller rådgivning om investeringsprospekter.  
  • Driftstab, avancetab, tab af kunder eller andre indirekte tab.  
  • Arbejde udført af underleverandører til sikrede, herunder eksterne konsulenter o.l.