Gældssaneringens indhold

Nedsættelse af gæld og afviklingsperioden

Har en skyldner godtgjort, at den økonomiske betingelse er opfyldt – og at han derved er kvalificeret insolvent – vil han ved opnået kendelse om gældssanering få nedsat sin gæld til et niveau, han ud fra sit budget kan afvikle over en årrække på typisk 3 år.

Det fremgår af konkurslovens § 198, at kendelse om gældssanering kan gå ud på enten bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse vil der kunne træffes bestemmelse om henstand og afdragsvis betaling af den bestående gæld.

Træffes der bestemmelse om henstand, fremgår det af § 216, stk. 3, at skifteretten i kendelsen skal angive henstandsperiodens længde samt forfaldstiden for de afdrag, som skyldneren skal betale i perioden. Herved fremgår det af bekendtgørelse om gældssanering § 2, stk. 1, at afdragsperioden for gældssaneringer efter kapitel 25-28 er fastsat til 3 år; dette med mindre særlige forhold taler for en kortere eller længere periode.

Kortere afviklingsperiode end 3 år

Personer, der har nået pensionsalderen, får som udgangspunkt fastsat perioden til 3 år. Er der foretaget opsparing af skyldner i perioden, hvor gældssaneringssagen behandles, vil afviklingsperioden kunne forkortes med det antal måneder, som beløbet dækker, jf. bkg. § 2, stk. 2.

Såfremt en skyldners budget ikke udviser nogen betalingsevne, vil han – hvis forholdene i øvrigt taler derfor – kunne få nedsat sin gæld til 0 kr. og herved være gældfri, efter kendelsen er afsagt (en såkaldt nul-sanering).

Gældssanering under konkurs

For skyldnere der søger gældssanering under konkurs efter konkurslovens kap. 29, vil afdragsperioden som udgangspunkt være fastsat til 3 år, jf. bekendtgørelse om gældssanering § 2, stk. 1, 2. pkt., jf. konkurslovens § 231 b. Baggrunden for den kortere afviklingsperiode skal ses i lyset af, at en konkursramt iværksætter, der ønsker at starte virksomhed igen, kan få mulighed for at få slettet sin gæld hurtigere.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!