Gældssaneringens indhold

hjaelp til gaeld mand der læser noter

Nedsættelse af gæld og afviklingsperioden

Har en skyldner godtgjort, at den økonomiske betingelse er opfyldt – og at han derved er kvalificeret insolvent – vil han ved opnået kendelse om gældssanering få nedsat sin gæld til et niveau, han ud fra sit budget kan afvikle over en årrække på typisk 3 år.

Det fremgår af konkurslovens § 198, at kendelse om gældssanering kan gå ud på enten bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. I forbindelse med nedsættelse vil der kunne træffes bestemmelse om henstand og afdragsvis betaling af den bestående gæld.

Træffes der bestemmelse om henstand, fremgår det af § 216, stk. 3, at skifteretten i kendelsen skal angive henstandsperiodens længde samt forfaldstiden for de afdrag, som skyldneren skal betale i perioden. Herved fremgår det af bekendtgørelse om gældssanering § 2, stk. 1, at afdragsperioden for gældssaneringer efter kapitel 25-28 er fastsat til 3 år; dette med mindre særlige forhold taler for en kortere eller længere periode.

Kortere afviklingsperiode end 3 år

Personer, der har nået pensionsalderen, får som udgangspunkt fastsat perioden til 3 år. Er der foretaget opsparing af skyldner i perioden, hvor gældssaneringssagen behandles, vil afviklingsperioden kunne forkortes med det antal måneder, som beløbet dækker, jf. bkg. § 2, stk. 2.

Såfremt en skyldners budget ikke udviser nogen betalingsevne, vil han – hvis forholdene i øvrigt taler derfor – kunne få nedsat sin gæld til 0 kr. og herved være gældfri, efter kendelsen er afsagt (en såkaldt nul-sanering).

Gældssanering under konkurs

For skyldnere der søger gældssanering under konkurs efter konkurslovens kap. 29, vil afdragsperioden som udgangspunkt være fastsat til 3 år, jf. bekendtgørelse om gældssanering § 2, stk. 1, 2. pkt., jf. konkurslovens § 231 b. Baggrunden for den kortere afviklingsperiode skal ses i lyset af, at en konkursramt iværksætter, der ønsker at starte virksomhed igen, kan få mulighed for at få slettet sin gæld hurtigere.