STOPPE MED AT BETALE AF PÅ MIN GÆLD

STOPPE MED BETALINGEN TIL KREDITORERNE

I nogle situationer kan man blive nødt til at stoppe med at betale til sine kreditorer. Det kan ske at ens indkomst ændrer sig, der kan ske ændringer i parforholdet, det kan være at det månedlige beløb til kreditorerne har hobet sig op til en størrelse, så man ikke længere har råd til at betale af på gælden. Før der betales af på gæld, skal der altid først være penge til mad, børn, husleje m.v.. At der skal være penge til opretholdelsen af et beskedent hjem, fremgår af retsplejelovens § 509, stk. 1 og kaldes også for trangsbeneficiet. Samme regler kan også udledes af konkurslovens afsnit IV om gældssanering. Når man ikke længere kan overholde sine gældsforpligtelser, kan et midlertidigt stop i betalingerne derfor være nødvendigt. Det er dog vigtigt, at stoppet med betalingerne sker ved orientering til kreditorerne, og med henblik på at finde en anden løsning for at blive gældsfri.

RYKKERPROCEDURE

Når du stopper betalingen på din gæld, vil dine kreditorer begynde at rykke dig for betalingen. Reglerne fremgår af inkassolovens §§ 10 og 11. Til at starte med vil du modtage rykkerskrivelser som er pålagt rykkergebyrer. Rykkergebyrerne må i henhold til rentelovens § 9 b, stk. 2 højest udgøre 100 kr. I tillæg til rykkerskrivelserne sendes ofte påmindelser på mail og SMS, samt der modtages telefonopkald fra kreditors restanceafdeling.

INKASSO

Betaler du fortsat ikke, så vil din misligholdelse af betalingerne betyde, at kreditor opsiger dit lån og forlanger den fulde restgæld indfriet. Herved overgår din sag samtidigt til inkasso. Hvor lang tid der går før din sag overgår til inkasso er meget forskelligt fra kreditor til kreditor. Det kan variere fra ca. en måned efter din betaling er stoppet og så op til 3-4 måneder. Hos nogle kreditorer foregår inkassobehandlingen i deres egne interne inkassoafdelinger og for andre kreditorer bliver din sag sendt til et eksternt inkassofirma. I praksis har det ingen betydning for en skyldner om inkassosagen ligger det ene eller det andet sted. Inkassoomkostningerne som tillægges din gæld, vil dog ofte være højere ved et eksternt firma. Typisk udgør de 800-1.200 kr.

Når sagen er overgået til inkasso, vil skyldner ofte opleve at der intensiveres med rykkerne. Der kommer mange telefonopkald, SMS og mails. I sjældne tilfælde kan der også foretages besøg på skyldners adresse. Ikke mange kreditorer anvender hjemmebesøg. Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at hjemmebesøg af en inkassokonsulent kun må ske ved forudgående skriftlig varsling. Dette betyder, at inkassofirmaet skal skrive til skyldner og varsle besøget med angivelse af hvor besøget finder sted og det omtrentlige tidspunkt det vil forekomme. Reglerne herom fremgår af inkassolovens § 12. Er skyldner blevet varslet, men ikke truffet hjemme, må fremtidige besøg ske uden yderligere varsling. Dog kun på hverdage i tidsrummet kl. 8-21 og lørdage kl. 8-16 (dog ikke juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag).

INDKALDELSE TIL FOGEDRETTEN

Når sagen er overgået til inkasso og der ikke er opnået aftale om betaling, vil næste skridt for nogle kreditorer være, at indkalde skyldner til møde i fogedretten. Det er ikke alle kreditorer der benytter sig af denne mulighed.
At blive indkaldt til fogedretten har fra kreditors side typisk to formål. Kan skyldner betale af på gælden? Har skyldner aktiver der kan gøres udlæg i og evt. tvangssælges? I tillæg kan indkaldelsen evt. også være for at forlænge forældelsesfristen for gælden.

Der er visse krav der skal være opfyldt før en kreditor kan indkalde skyldner i fogedretten. Der skal foreligge et såkaldt fundament i henhold til retsplejelovens § 478. Hvordan indkaldelse til fogedretten foregår og hvordan mødet forløber, vil blive behandlet yderligere i et kommende indlæg.

Har skyldner ikke nogen betalingsmulighed og heller ikke nogen aktiver som kreditor kan foretage udlæg i, da vil skyldner i henhold til retsplejelovens § 490, stk. 1 kunne få en insolvenserklæring. Herefter er skyldner som udgangspunkt fredet for yderligere indkaldelser de kommende 6 måneder.

Når skyldner er erklæret insolvent har kreditor udtømt sine muligheder for betalingsinddrivelse, og så længe skyldner ikke kommer til aktiver af værdi vil betaling af gælden herved bero på skyldners betalingsvilje.

Experian RKI og Debitorregistret
Som et led i rykkerprocedurerne vil de fleste kreditorerne indberette skyldner i Experian RKI og Debitorregistret. Se mere her.

Bemærk at ovenstående er vedrørende privatretslige krav. Krav fra det offentlige har andre regler.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!