SKILSMISSE – FÅ HJÆLP TIL DIN GÆLD IFM. SKILSMISSE

Gæld i forbindelse med skilsmisse og hæftelse for ægtefælles gæld.

Mange tror at man hæfter for hinandens gæld, når man er gift. Sådan er det ikke, hver part hæfter for egen gæld og der sondres mellem hvilke aktiver der tilhører manden og hvilke der tilhører hustruen. Aktiver der er købt af hustruen for dennes penge tilhører hustruen og omvendt. Gæld er personlig, forstået på den måde, at manden hæfter for den gæld han har skrevet under på og hustruen for den hun har sat sin underskrift på. Hustruens kreditorer kan således kun gå efter hustruens aktiver og kan ikke søge sig fyldestgjort i mandens aktiver.

Formuefællesskab får først betydning i forbindelse med separation, skilsmisse eller død. Indtræffer en af disse situationer vil man skulle dele aktiver og passiver.

Når et bo skal gøres op i forbindelse med før nævnte situationer, skal der udarbejdes et regnskab over, hvad manden ejer og hvad han skylder, og hvad han efter denne beregning ejer netto (aktiver minus passiver). Samme regnskab udarbejdes for hustruen. Når boet så gøres op skal den anden part have halvdelen af den nettoformuen hvis denne er positiv.

Hvis nettoformuen er negativ (gæld er støre end aktiver) beholder den ægtefælle der har negativ nettoformue denne selv.

Skilsmisse og fælles gæld

Den 1. marts 2012 trådte den nye ægtefælleskiftelov i kraft. Den betyder bl.a. at det blev muligt for insolvente skilsmissepar og samlevende at få skifterettens hjælp til at få delt fælles gæld. Desværre giver loven ikke skifteretten kompetence til at gennemtvinge opdeling af gæld. Det betyder altså, at hvis man sammen har optaget gælden, så hæfter man også fælles for den, også hvis der tale om et underskud i forbindelse med fx tab på hussalg, bilsalg m.m.

Så mange står i den situation, at de er gået fra hinanden, men stadig hæfter sammen for en gæld og derfor er økonomisk bundet til hinanden i mange år efter samlivets ophør. Det er nemlig sådan, at når to parter hæfter fælles for en gæld, så kan kreditor søge hele gælden betalt hos den ene part, hvis den anden part ikke kan eller ikke vil betale.

I disse situationer kan en gældsrådgiver indgå i forhandlinger med kreditor om at få opdelt gælden. Det er ikke nemt at få kreditorerne til at opdele gælden, det kræver et professionelt arbejde med gennemarbejdet økonomisk materiale.

KONTAKT OS!